Monday, June 6, 2011     17:19
IZA JirkovJan Mrzílek

vyhledávání podzemních zdrojů vod, tektonických poruch, geologických rozhraní, určování GPZ, telestézické expertizy, indikace geoanomálií. Vhodné též v předprojektové přípravě, pro projektanty, investory, vlastníky nemovitostí.


Kontakt
More Website Templates at TemplateMonster.com!

Z historie - Reference

Těžiště činnosti spočívá v řešení ohromné řady rozmanitých úkolů zejména v oblasti stavebního projektování, báňsko geologické a stavebně geologické činnosti, archeologie, stavební historie a archeologie a nejčastěji pak hydrogeologie. Na počátku stálo špičkové vzdělání v oboru na VŠ úrovni v první polovině osmdesátých let, účast na výzkumných úkolech specializovaného vysokoškolského pracoviště do začátku devadesátých let, v této době též lektorská činnost v oboru.

- 1983 - dosud - vyhledávání podzemních zdrojů vod pro studniční jímání užitkové a pitné vody v rámci projektové přípravy, včetně kompletního zajištění vlastní realizace díla k vodoprávnímu řízení.

- 1983 - dosud - vyhledávání poruch stability území, určeného pro bytovou, průmyslovou, zemědělskou a komerční výstavbu, zjišťování příčin jako jsou tektonické poruchy, přirozené dutiny, poddolování území, sesuvy, antropogenní skládky v mělkém podloží, geologická rozhraní hornin.

- 2005 - dosud - průzkumy archeologicky cenných území, zaměřeno na období starověku a ranného středověku českoněmeckého Krušnohoří.

- 1992 - 2012 - Jednotlivé samostatné průzkumné úkoly pro významný vědecký ústav Akademie věd ČR, zaměřené na určení vhodného prostředí pro dlouhodobé umístění monitorovacích zařízení na území západních Čech. V r. 1995 experimentální měření k rozpoznání příčiny závady na české družici, způsobené zhoršením účinnosti slunečních baterií a ohrozila tak úspěšnou realizaci vesmírného programu. Zadavatelem bylo jiné oddělení téhož ústavu AV ČR. Pro realizaci byla vyvinuta nová vlastní původní metodika. Později zjištěná a odstraněná závada plně odpovídala získaným poznatkům práce.

- V letech 1992 - 1996 - experimentální zjišťování vhodného umístění, výšky a směru antén pro vysílání a příjem radioamatérské stanice o velmi nízkém výkonu 1W na hoře Jahodník v Krušných horách. Předchozí umístění na vrcholovém bodu s použitím jedné společné antény se neosvědčilo. Nově byla stanice umístěna pod vrcholem a byly použity dvě samostatné antény jinak nasměrované pro příjem a vysílání. Úspěšnost velmi výrazně vzrostla o několik řádů. Příjemci vysílání popisovali příjem na velmi vzdálených místech světa jako extrémně silný, odpovídající 500 - 1000 W stanici. Práce přinesla nové užitečné zajímavé poznatky o působení energetických projevů země, známých jako GPZ. Tyto poznatky mohou být s velkým úspěchem využity ve vojenství, komunikačních a přenosových systémech a podobně.

Příklady realizovaných prací:

Průzkum je na špičkové odborné úrovni, v mé velmi bohaté praxi 30 let jsou náročné průzkumy území po celé České republice.

Například v otázkách stability stavebního podloží v řadě dalších jsou průzkumy jednotlivých rozsáhlých území pro výstavbu dálnice D5 mezi Berounem a Plzní, kde bylo cílem zjištění starého neznámého rudného poddolování. Zadavatelem byla firma Pragoprojekt a.s. Dalším příkladem jsou rozsáhlá území pro výstavbu panelových sídlišť v Chomutově, v Jablonci, v České Lípě a řadě dalších Měst, zaměření jednotlivých chodeb a šachtic neznámého poddolování areálu Finančního úřadu v Chomutově, předchozí geologické a báňské posudky charakterizovaly území jako stavebně stabilní, nerizikové, mimo uhelnou sloj. Vlastní průzkum vyvolal náhlý propad plochy pod těžkou stavební technikou, výsledky velmi podrobného průzkumu plně potvrdily jednotlivé následné výkopy pro suterénní části staveb a ověřovací sondy. Zadavatelem byla Krajská finanční správa v Ústí nad Labem. Jiným příkladem nestabilního podloží průmyslové stavby byl dílenský a skladový areál výrobce nábytku v Mostě, kde v nových budovách došlo k vážnému poškození nosných stavebních částí budov propadem betonových podlah o několik desítek cm, trhlinám v obvodovém a nosném zdivu až několik cm širokým a další provoz tak musel být nejprve omezen a posléze ukončen. Průzkum zjistil pokles podloží cca o 80 cm, příčinou byla nevhodná sanace původního území a umístění průmyslové stavby na tomto území. Předchozí geologicko báňské posudky byly nedostatečné a vůbec nepostihly skutečnost, že před několika desetiletími zde byl zasypán rybník, jehož průtoky vodotečí spodními vodami zůstaly zachovány a byly příčinou poklesů podloží v důsledku podmáčení pozemku, zatíženého velkou stavbou a účinků strojních vibrací provozu.Zadavatelem byla firma Dekor.

Nesčetné množství průzkumů území pro vyhledání zdrojů vody pro rekreační areály, např. vodní zdroj pro velký podnikový rekreační ubytovací areál v k.ú. Šlovice nedaleko Křivoklátu s lůžkovou kapacitou 450 osob. Byl zde proveden rozsáhlý průzkum širokého území, ze vhodných nálezů bylo vybráno jako vhodné místo v kontaktu areálu, bylo provedeno zaměření dostatečného množství vody v hl.23m v břidlicích, prokázané naražením vydatného zdroje vrtem na určeném místě. Předchozí, již ukončený a zaplacený, nedostatečný klasický vrtný průzkum se zbytečnými 5 suchými, nevhodně umístěnými vrty při dosažené hloubce 100m se prokázal jako neúspěšný, zbytečný a drahý, s prakticky nulovým efektem. Takovéto průzkumy však odpovídají požadavku na poznání podloží dle platného stavebního zákona.

Uvedené průzkumy jsou určené pro individuální i hromadnou bytovou výstavbu RD, chatové osady, zemědělské a průmyslové areály, koupaliště, hotely a penziony a další, ohrožené pozemky poddolováním, tektonikou a sesuvy.

Lze také doporučit průzkum výskytu škodlivých rušivých míst pro zdravotní zařízení i obytnou výstavbu s ohledem na zdravé bydlení (nejčastěji se jedná o místa tektonicky a seismicky aktivní, místa s výskytem ložisek zrudněných hornin, výrazně mineralizovaných puklinových spodních vod a pod., jejich účinek na zdravotní stav je z nesčetných pozorovatelných případů zjevný a například v porovnání s účinkem radonu, který se rozptýlí přirozeným větráním, je účinek rušivých míst mnohem výraznější a trvalý. Zde mezi mnoha jinými mohu uvést průzkum úseků se zvýrazněnou kumulací rušivých geoenergetických míst výskytu GPZ, působících na soustředěnost a únavu řidičů, s dopady na bezpečnost silničního provozu. Shoda výsledků měření s evidovanou nehodovostí dle dopravně policejní statistiky nehodovosti byla vysoká, dosáhla úrovně 88%.).

Průzkum dnes využívá řada úspěšných projektantů, investorů, vlastníků pozemků, podnikatelů. Přináší množství důležitých informací, jinak jen těžko dosažitelných a přímo vede k účelnému vynaložení investic a tedy ke značným investičním úsporám.