Monday, June 6, 2011     17:19
IZA JirkovJan Mrzílek

vyhledávání podzemních zdrojů vod, tektonických poruch, geologických rozhraní, určování GPZ, telestézické expertizy, indikace geoanomálií. Vhodné též v předprojektové přípravě, pro projektanty, investory, vlastníky nemovitostí.


Kontakt
More Website Templates at TemplateMonster.com!

Vyhledávání podzemních zdrojů vod

Základní průzkum pozemku pro zjištění přítomnosti vodních pramenů k zachycení vrtanou či kopanou studnou, nebo terénním zářezem. Současně je provedeno nezávazné měření hloubky a vydatnosti pro předběžnou orientaci. Přesné hodnoty jsou později zjištěny při čerpací zkoušce hotového ověřovacího průzkumného vrtu při předání díla. Průzkum podává podrobnou a velmi bohatou základní informaci o poměrně malém území, nezbytnou pro další kroky k úspěšné realizaci, případně včasné zastavení investičního záměru v případě nevyhovujících podmínek. Kvalitní hydrogeologický posudek a vodárenský projekt obvykle z takovéhoto průzkumu čerpají a staví na něm. V opačném případě nebývají už tak kvalitní a dosahují pouze obecnější informační úroveň.

Průzkum obvykle upozorní rovněž na nevhodné podmínky pro stavbu studny v případě nepříznivé hydrogeologické situace. Častým omylem je představa, že voda je všude, nebo dokonce že všude v okolí je ve stejné hloubce. V nepropustných horninách je voda obvykle vázána na horizontálně a vertikálně tvořené pukliny, způsobené horotvornými procesy, seismickými projevy země, ale i důlní a stavební činností, tektonickými poruchami a horninovým rozhraním. V oblastech poznamenaných báňskou a lomařskou průzkumnou nebo těžební činností často dochází k trvalým či dlouhodobým změnám hydrogeologických poměrů otřesy hornin a odvodněním částí území. Do jisté míry podobný škodlivý vliv mohou mít i nepromyšlené velkoplošné zásahy zemědělského a lesnického hospodaření v okolí, ale dlouhodobé změny mohou působit i vodohospodářské organizace nevhodnými úpravami toků, jakými jsou například různé betonové a trubní převaděče vodních toků. Dalším častým problémem je kontaminace spodních vod odpadními skládkami, poruchami kanalizace a různých jímek či nedostatečně izolovaným skladováním nebezpečných látek. Voda pak může být nevhodná k použití i jako užitková.

Vyhledávání tektonických poruch, geologických rozhraní

Podrobný průzkum nezbytný pro zajištění dostatečného množství potřebných informací pro dobře řešené projekty ve výstavbě, odpovídajícím způsobem reagující na místně detailní znalost změněné stability podloží, přesahující možnosti databáze Geofondu i obecně specializované znalosti odborných pracovníků v oboru geologie. Výsledky průzkumu lze pak obvykle ověřit cílenými, přesně umístěnými sondami nebo vrty. Nedochází tak k zbytečným investicím do nákladného vrtného průzkumu, provedenému dle nahodilého výběru umístění s minimální nadějí na zasažení rizikových míst na pozemku. To se týká i opuštěných a zapomenutých důlních děl, podzemních staveb a divokých skládek, kde obvykle zcela chybí archivní dokumentace. Důsledky podcenění kvalitního uceleného průzkumu vídáme i u novostaveb v podobě výrazných puklin nosného zdiva budov a konstrukčních prvků, základových částí, poklesy a propady chodníků a dláždění i terénních úprav. Nejsou nijak výjimečné případy, kdy není jiné řešení, než odstranění stavby nebo její části, hrozící zřícením, přestože před její výstavbou byl vydán závazný odborný geologický posudek na základě průzkumu v předepsaném rozsahu.

Indikace geoanomálií

Geo – anomálií, jak už název napovídá, je každá výraznější výjimka, změna či jinakost lokálních vlastností a podoby geologické stavby okolního horninového prostředí země.

Práce proutkaře je první fází seriozní projektové přípravy a přináší velké množství důležitých informací a upozornění, která geolog a hydrogeolog v geofondu zdaleka ne vždy nalezne a bez nich se pak zbytečně dopracuje k nekvalitním, skutečně reálné situaci neodpovídajícím závěrům. Překvapivě často se s nimi setkáváme všude tam, kde se investor spokojí s klasickým geologickým průzkumem pouze v rozsahu zákonného předpisu. Následné škody bývají značné, někdy může dojít k úplnému zmaření investice. Proutkař je schopen se zaměřovat na kterýkoli geologický problém území, velmi dobrých výsledků pak dosahuje v dobré součinnosti s geologem, projektantem a statikem, kdy se může zaměřovat na jejich konkrétní podněty. Proutkař tedy není konkurentem či nepřítelem geologů, hydrogeologů nebo projektantů, jejich práci jim nebere a nijak nenahrazuje ani svojí činností nijak výrazněji nenavyšuje investiční náklady projektu, naopak jim podává mnoho důležitých informací a poznatků, které může dále operativně upřesňovat podle jejich požadavků. Jeho služby jsou velkým přínosem investorům a vlastníkům nemovitostí, jejichž zájmy a potřeby nezaujatě řeší v jejich prospěch.

GPZ – tzv. Geopatogenní zóny

Geoaktivní energetické projevy země, působící na psychiku člověka a ovlivňující veškeré živé organismy prostřednictvím jejich biopole, tedy jakéhosi ochranného a komunikačního energetického obalu, někdy též nazývaného aura. Jedná se o zcela přirozený jev registrovaný podvědomím a většina živočichů na jeho dlouhodobé působení spontánně reaguje. Jsou to různě typy zatím vědecky málo prozkoumaných energií, projevujících se různou intenzitou i charakterem vnímaného účinku. Krátkodobou expozicí mohou navozovat stavy pohody, uvolnění, zklidnění a stresové či únavové úlevy, postupné zlepšování zdravotního stavu při nejrůznějších potížích. Při dlouhodobé expozici, tedy trvalém předávkovávání naopak navozují pocit neklidu, nesoustředění, únavy či podrážděnosti, dlouhodobým účinkem pak mohou podpořit dispozici k různým onemocněním, v některých případech se může jednat až o onemocnění velmi závažná. Lze tedy říci, že krátká expozice může působit podobně jako radiové lázně blahodárně, dlouhodobé vystavování organismu jejich účinkům pak vede často k chronickému poškození ochranných funkcí biopole s fatálními dopady na zdravotní stav. Prevence je zdánlivě jednoduchá. Vnímejme lépe a pozorně své fyziologické potřeby a pocity a reagujme na ně. Tedy zachytíme – li podnět podvědomí, které se nás snaží zpravit o tom, že se už dlouhou dobu nalézáme v silném poli zóny a už dávno nemáme dobré pocity, stačí se zvednout a posadit se na místo, které nás právě v tu chvíli přitahuje, tedy vnímáme ho jako příjemné. Prostě změnit místo. Aby to nebylo tak jednoduché, je třeba si uvědomit, že každodenně jsme vystaveni nepřetržitým vlivů emotivních vjemů, stresu, fyzické i psychické únavě a tyto vlivy jsou neustále proměnlivé v kombinaci se stále ubývající zásobou „odpočinuté, čisté“ energie, kterou si načerpáváme výměnou za tu opotřebovanou až ve spánku nebo relaxací. Proto je i rozdílné působení „našich“ zón v daném čase našeho aktivního dne. Nemá smysl se tedy těchto zón děsit a démonizovat je, stačí o nich vědět a jen jejich existenci zohledňovat při výběru místa dlouhodobého pobytu. To se týká bytových prostor jako celku při jejich pořizování, ale i stanovení účelu a využití jednotlivých místností rozmístění a v nich umístění nábytku, kterému se podřizujeme jako jsou postele, křesla, pracovní a studijní stoly. K tomu je dobré si pozvat dobrého proutkaře. Zde je třeba varovat před nesmyslnými nabídkami různých odrušovačů, které svědčí o jediném. A to o naprosté neznalosti rozsáhlé problematiky zón. Je to stejně naivní představa, jako by byla snaha nějakým odrušovačem zrušit sluneční světlo. Ne, že by nebylo možno dosáhnout naprostého temna v určitém prostoru (dokonce i akademickém). Stoupenci většiny zónorušiček či vymýtání přirozených projevů země a okolní přírody by se měli zamyslet nad efektem, nazývaným fantom, tedy zacloněním vnímání skutečnosti a jeho nahrazením přáným efektem, tvořeným svojí vlastní zaujatou představou, generovanou svojí psychikou. Vytvoří si tak jakési pomyslné zrcadlo, ze kterého vnímá odraz svých vlastních představ a zaujetí a mylně je považuje za reálné vnímání a indikování skutečnosti.

Existují ovšem zařízení a předměty, schopné dočasně ovlivnit a vychýlit pole zóny, žel za cenu vyhánění čerta ďáblem. Bývají to v některých případech například silné magnety a elektromagnety. Všimli jste si, že na některých místech v přírodě rostou podivně pokroucené stromy a jinde si kompas poplete světové strany? A stačí udělat pár kroků...